❤️ Darček ku každej objednávke nad 15 €

❤️ Darček k objednávke nad 15 €

BEZPLATNÉ DORUČENIE NAD 49 €

BEZPLATNÉ DORUČENIE NAD 49 €

Česká republika - CZK
NAMY - Zdravá kozmetika z prírody®

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

Predávajúcim:
Názov: NAMY s.r.o.
Sídlo: Opatovská 642, Trenčín 911 01
IČO: 36332429
DIČ: 2021775118
IČ DPH: SK2021775118 – predávajúci je platcom DPH.
Číslo účtu: SK52 1100 0000 0026 2778 6798
Predávajúci je zapísaný v Obchodom registry Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 14293/R.
Web: https://www.namy.sk
E-mail: info@namy.sk
Telefón: +421 903 72 73 24
ďalej len „Predávajúci
a
kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke namy.sk (ďalej len „eshop“).

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/20140 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi.

1. Internetová stránka namy.sk

Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúcich, ktoré boli poskytnuté v rámci poskytovania našich služieb – predaj kozmetických výrobkov. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webovej stránky namy.sk v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.. Osobné údaje budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou kuriérskych spoločností a Slovenskej pošty, za účelom doručenia objednaného tovaru. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo. Kupujúci registráciou na stránke súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov.

2. Objednávka a kúpna zmluva

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú v eshope (ďalej „kúpna zmluva“) a potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil, obchodným podmienkam porozumel a s týmito obchodnými podmienkami súhlasí.

Kupujúci zašle návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcemu odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom eshopu (ďalej len “objednávka”). Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním objednávky predávajúcim.

Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky, ktoré je Predávajúcim zaslané na emailovú adresu Kupujúceho.

Kupujúci odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté dostatočné informácie o objednávanom tovare a to predovšetkým:

  • všetky vlastnosti tovaru – zloženie, INCI, hmotnosť výrobku,
  • celková cena tovaru vrátane DPH, náklady na prepravu, dodanie, poštovné a ďalšie náklady a poplatky, vrátane povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar,
  • informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
  • informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy,

3. Predmet kúpnej zmluvy a ceny

Predmetom kúpnej zmluvy je predaj kozmetických výrobkov, ktoré vyrába a distribuuje Predávajúci.

Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá v riadnom stave, v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a Európskej únie.

Všetky ceny za tovar, služby a všetky ostatné poplatky zverejnené na internetovej stránke namy.sk sú konečné. Ceny su vrátane DPH. Predávajúci je platcom DPH.

4. Platobné podmienky

Tovar je možné uhradiť pri dodaní tovaru na dobierku prepravnej spoločnosti, platbou kreditnou kartou, prevodom na bankový účet alebo prostredníctvom služby PayPal.

Faktúra za predaj tovaru je kupujúcemu odovzdaná pri prevzatí tovaru alebo zaslaná vopred elektronickou poštou.

5. Dodacia lehota a prepravné podmienky

Pokiaľ nebude so zákazníkom individuálne dohodnutý iný spôsob dodania tovaru, využíva predávajúci k zasielaniu tovaru zmluvných dopravcov – kuriérske služby alebo Zásielkovňa.sk/Zásilkovna.cz. Spôsob doručenia tovaru určuje kupujúci výberom zo spôsobov dodania podľa dodacích podmienok zverejnených na stránkach predávajúceho, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak.

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho dodaný v čo najkratšej dobe prepravcom, obvykle nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky (pre objednávky do 12:00) v prípade výberu platby na základe dobierky. V prípade výberu platby kartou sa lehota na dodanie podľa predchádzajúcej vety začína počítať od pripísania platby na účet predávajúceho (t.j. nie od prijatia objednávky) . V prípade nedostupného množstva tovaru je zákazník o prípadnom predĺžení dodacej lehoty okamžite informovaný. V prípade, že nebude možné dodať tovar v termíne navrhnutom kupujúcim v objednávke alebo uvedenom v eshope, je predávajúci oprávnený dodať tovar v primeranej dodatočnej lehote.

Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke. Dňom dodania tovaru je deň prevzatia tovaru kupujúcim.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi.

V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

6. Záručné a reklamačné podmienky

Predávajúci zodpovedá za kvalitu tovaru pri prevzatí tovaru kupujúcim a počas záručnej doby výrobku. Pokiaľ kvalita tovaru nezodpovedá, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou veci, alebo jej opravou.

Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na internetovej stránke elektronického obchodu namy.sk.

Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

a následne zaslať reklamovaný tovar, v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom závady a kópiou predajného dokladu na vyššie uvedenú adresu predávajúceho.

Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru, ak je dostupný, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania.

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou komunikačných prostriedkov na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci v súlade s § 12 odsek 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovný dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky prijaté plnenia.

Kupujúci je oprávnený využiť predajcom ponúkanú možnosť odstúpenia od zmluvy, tzv. garancia 100% spokojnosti za podmienok, že kupujúci vráti predávajúcemu do 90 dní od prevzatia tovaru minimálne 80% pôvodnej hmotnosti výrobku. V prípade opakovaného využitia tejto možnosti jedným kupujúcim môže toto správanie vyhodnotiť predávajúci ako špekulatívne a je oprávnený s kupujúcim odmietnuť uzatvoriť ďalšiu kúpnu zmluvu.
Odstúpenie od zmluvy je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu na emailovej adrese: info@namy.sk

8. Mimosúdne riešenie sporov

Európske centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.europskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Má právo sa vrátiť tak, že žiadosť o nápravu (e-mailom na info@namy.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým bude možné vybaviť jeho reklamáciu alebo ak sa zapojiť, že bude potrebné jeho práva zrušiť. Ak ponuka odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, právo kúpiť môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015.z. o alternatívnych riešeniach spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže nahradiť určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Možno podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov možno využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a dodávateľom, resp. dodávateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom resp. Obchodným zákonníkom, pričom práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.03.2020.

Používame cookies, aby sme pre vám zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky, tak súhlasíte s našimi Zásadami spracovania osobných údajov a použitia cookies.